TEKNOLOJİ OYUNLAŞTIRMA ve EĞİTİM DERNEĞİ (TOYED)

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 • Anasayfa
 • /
 • toyed
 • /
 • KVKK
 • /
 • Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği üyelerine / gönüllülerine / gönüllü adaylarına / bursiyerlerine / bağışçılarına / destekçilerine ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve / veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.


Kişisel Veriler

 • Ad ve soyadı
 • Telefon numarası (ev iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • Medeni durumu
 • İlgi alanları / memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi / özgeçmiş bilgileri / kariyer hedefleri
 • İş unvanı / mesleği / çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’nin internet siteleri üzerinden online olarak yapmış olduğunuz başvurular
 • İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler
 • Sosyal medya kanalları ve Google vb. arama motorlarının kullanımı
 • Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’nin üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda kurulan iletişim
 • Tarafınızca doldurulan gönüllü adayı bilgi formu, gönüllü taahhütnamesi, bursiyer taahhütnamesi vb. form ve taahhütnameler


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi
 • Yapılacak faaliyet ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi
 • Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi
 • Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’ne sponsorlarına / destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili kişisel veri sahibine bilgilendirme yapılması
 • Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi
 • Kişisel veri sahibinin tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve faaliyetlerin önerilebilmesi
 • Kişisel veri sahibinin üstleneceği görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin bilgilendirme yapılması
 • Kişisel veri sahibinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kişisel veri sahibinin tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi
 • Sosyal medya, internet sitesi, yazılı ve basılı yayın vb. kanallarda gönüllü hikayelerinin paylaşılması
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma / yedeklenmesi
 • Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’ne ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için kişisel veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi
 • Bağış talebinde bulunabilmesi
 • Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir
   

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi / Kuruluşlar

Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’nden talep edebilirsiniz. Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği’ne daha önce bildirilen ve Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.


Veri Sorumlusu:
Teknoloji, Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği
Posta Adresi: Fevzi Çakmak Mahallesi Keresteciler Sitesi No:48 Merkez / UŞAK
E-posta adresi: bilgi@toyed.org.tr

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni